FORM TEKNiK


FORM TEKNÝK,2000 yýlýnda talaþlý imalat sektörüne teknik servis ve kesici takým satýþý konusunda hizmet vermek için kurulmuþtur.Deneyimli teknik elemanlarýmýz ile müþterilerimizin üretim zamanýný verimli hale getirmek yeni üretim metodlarýný paylaþarak maliyet tasarrufu saðlamak ana hedefimiz olmuþtur.


Kurulduðumuz 2000 yýlýndan beri Alman POKOLM® firmasýnýn Türkiye temsilciliðini yapmaktayýz.


POKOLM® her türlü kalýp imalatý yapan müþterilerimizin, yaþadýklarý sorunlara cevap verebilecek kesici takým ve tutuculara sahiptir.
Çok deðiþik boylarda takým tutucularý ve yüksek hýzdaki kesici takýmlarý ile dik ve derin yerlerde yaþanan, talaþ kaldýrma zorluklarýna çözüm getirmektedir.
Özellikle sertleþtirilmiþ malzemelerin finiþ operasyonlarýnda POKOLM® firmasýnýn geliþtirmiþ olduðu patentli ürünü Duoplug sistem, kesici takým ve karbür þaftlarý, yüzey kalitesi ve kesici uç ömrü açýsýndan son derece baþarýlý sonuçlar elde etmektedir.
Kaba ve finiþ operasyonlarýnda yaþadýðýnýz her türlü sorunu teknik elemalarýmýzla paylaþmanýz tavsiye ederiz.


2004 yýlýnda takým tutucularý konusunda Japonyanýn önde gelen firmalarýndan MST CORP. firmasý ile çalýþmaya baþladýk.
Shrink sistemde 3000 çeþit tutucu alternatifi ile benzersizdir.Özel paslanmaz malzemesi ile 300°c ve daha düþük ýsýlarda shrýnk tutuculara karbür frezeler soðuk sýký geçme iþlemi yapýlabilmektedir.
MST CORP. firmasýnýn yeni konsept açýlý kafalarý üniversal olsun,90° açýlý olsun, kolay tamir bakým yapýlabilme özelliði ve fiyat avantajý ile öne çýkmaktadýr.
Talaþlý imalat konusunda tüm sorunlarýnýz ve ihtiyaçlarýnýz için teknik ekibimiz ile iletiþim kurmanýz sizin yararýnýzadýr.

info@form-teknik.com