POKOLM HIGH FEED TAKIMLARI YENÝLENDÝ.QUADWORK 4 KENAR KULLANIM AVANTAJI ÝLE HÝZMETE SUNULMUÞTUR


QUADWORX High Feed Kesici Takýmlarý

POKOLM Yeni geliþtirdiði High Feed takýmlarý kaba boþaltmalarda çok büyük avantajlar saðlamaktadýr.

Tezgahlarda talaþ kaldýrma iþlemi sýrasýnda vibrasyonun minimum seviyede olmasý güç (Kw) sarfiyatýný azaltmýþtýr.

Yüksek ilerleme deðerlerine raðmen çektiði güç (Kw)minimum seviyelerdedir.Bu avantajý kesici uç ömrünü uzatmýþtýr.

Bu Kesici uçlarýn dört köþesi kullanýlmaktadýr.  Diðer uçlara göre bir köþe fazladýr.

Toplam izleme zamanýnda %50 ,kesici uç ömründe de %35-40 ‘a varan avantajlar söz konusudur.  

Bu tesbitler deðiþik zamanlarda müþterilerimizde yaptýðýmýz testlerin sonucudur.

Denemek için teknik ekibimize baþvurun.

 

info@form-teknik.com