MST CORP. TAKIM TUTUCU SÝSTEMLERÝ


MST Corporation TUTUCU SÝSTEMLERÝ

  • SLIMLINE Shrink Tutucu Sistemleri

Karbür Frezelerin ve karbürden yapýlmýþ kesici takým ve þaftlarýn en doðru ve en sýký baþlama sistemidir.

Ýki parçalý modüler sistem ve monoblok sistem olarak ikiye ayrýlýr.  Ýki parçalý modüler sistem de Ø3-12 arasý ölçülerde ve deðiþik boylarda, monoblok sistem de Ø3-25 arasý ölçülerde ve deðiþik boylarda tutucular mevcuttur.  

MST firmasýnýn Shrink tutucularýnýn üretiminde kullanýlan benzersiz ve özel paslanmaz malzeme 300°C ve daha düþük ýsýlar da  karbür frezeleri shrink yapabilme özelliðine sahiptir. Bu özel malzemenin diðer normal malzemelere göre termal genleþme kat sayýsý 1,6 kat fazladýr. Malzemeye düþük ýsý uygulandýðý için su ile soðutma yapýlmaktadýr. Malzemenin iç yapýsýnda düþük ýsý uygulandýðý için herhangi bir deðiþim ve deformasyon meydana gelmez. Paslanmaz özelliðinden dolayý korozyona da uðramaz. Uzun ömürlüdür.

Deðiþik þekillerde 3000 çeþit Shrink tutucu, ince yapýsý ve 3° sabit açýsý ile eþsiz bir yapýya sahiptir.

  • PENS TUTUCU SÝSTEMLERÝ

DETa-1 Pens Tutucularý

Bu sistemde pens arkadan çektirmeli olduðu için gövde ince yapýlý olarak kalmakta ve baþlama çap avantajý dikkati çekmektedir. Ayrýca pens malzemesi ve yapýsý itibariyle de öne çýkmaktadýr. Pensler özel yay çeliðinden imal edilmiþtir. Pens üzerindeki kanal sayýsý 12 adet tir.Bu da baðlama çap aralýðýný 2mm ye çýkarmaktadýr. Yani Ø6 lýk bir pens ile Ø4 e kadar baþlama yapýlabilmektedir.  Bu nedenle pens takýmýndaki pens adedi de azalmýþ oluyor. (Ø2,5-13 arasý 6 adet pens )

CTA ve CTH (Yüksek hýzlý iþlemeler için) Pens Tutucular

Bütün tezgah çeþitlerine uygun ve en iyi geliþtirilmiþ pens tutuculardýr.

Bu Pens tutucular yüksek hýzlarda kesme operasyonlarýnýn tüm gereksinmelerini karþýlar; Hassasiyet, mukavemet (rigidity) ,denge (balans) ve içten soðutma.

Hassasiyet : Yay çeliðinden imal edilmiþ süper hassas pensleri sayesinde finiþ yapýlmýþ yüzeylerin kalitesini arttýrýr ve kesici takýmýn izleme zamanýný (ömrünü) uzatýr.

Mukavemet (rigidity):  Güçlü gövde yapýsý ve pens tasarýmýnýn 6° açýlý olmasý kesici takýmýn baþlama mesafesini uzatarak kesme titreþimlerinin giderilmesini garanti eder.

Denge (balans) : Denge tasarýmý , yüksek hýzlarda yapýlan iþlemelerdeki titreþimleri en aza indirir.

CTH Modeli Yüksek hýzlardaki tezgahlar için üretilmiþtir. Yüksek devirli iþler de çok hassas denge tasarýmýyla istenen yüksek hassasiyetteki yüzey kalitelerine ulaþmak mümkündür.

CTA-CTH Pens tutucularý 5 deðiþik ölçüde pens yapýsýna sahiptir. Pens Tutucular 45mm den 315mm ye kadar deðiþen boy alternatifine sahiptir.

  • 90° AÇILI KAFALAR – ÜNÝVERSAL AÇILI KAFALAR.

Delik delme, kýlavuz çekme ve frezeleme operasyonlarý için ideal açýlý  kafalardýr . Kolay tamir ve bakým yapýlabilmesi müþteriler açýsýndan tercih sebebidir. Bu açýlý kafalar her tezgah tutucusuna uygun olarak imal edilmiþtir. Ø1mm den Ø20mm ye kadar kesici takým baþlama kapasitesi vardýr. Deðiþik boy alternatifleri de bulunmaktadýr.

Diðer açýlý kafalar ve daha geniþ bilgi edinmek için lütfen teknik ekibimizle görüþünüz.  

 

 

 

 

 

info@form-teknik.com